Challenge 11-20


 • 53 Good news!.jpg
  ในที่สุดหลังจากเกือบ 2,000 ปี พันธสัญญาที่มอบให้แก่อัมบราฮัมได้ถูกทำให้สมบูรณ์โดยการประสูติของพระเยซู พระธรรมลูกาเป็นพระธรรมที่มีรายละเอียดในการเล่าเรื่อง ส่วนพระธรรมยอห์นเป็นการเล...

 • 57 How to pray.jpg
  หัวใจของคำสอน ที่พระเยซูทรงสอนคือแผ่นดินของพระเจ้า (หรือการครอบครองของพระองค์) ในพระองค์นั้น แผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้ว พระเจ้าปรากฏกับประชากรของพระองค์ด้วยวิธีการใหม่คำเทศนาบนภูเข...

 • 62 Jesus walks on water.jpg
  การอัศจรรย์ของพระเยซูยืนยันว่าพระเจ้าได้เสด็จเข้ามาในโลกด้วยวิธีการแบบใหม่ การอัศจรรย์นั้นมีหลายรูปแบบตามที่ได้บันทึกไว้ในพระกิตติคุณ ซึ่งการอัศจรรย์เกือบทั้งหมดนั้น เชื่อมโยงกับกา...

 • 69 Jesus lives.jpg
  คำตอบของพระเจ้าที่มีต่อความบาปและความล้มเหลวของมนุษยชาติพบได้ที่ไม้กางเขนของพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า พระกิตติคุณแต่ละเล่มมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวช่วงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตพร...

 • 71 Holy Spirit Day.jpg
  พระเยซูได้สัญญากับสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น มีการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณในเทศกาลเพนเทคอสต์ ส่งผลให้เกิดความกล้าหาญในหมู่ผู้เชื่อ และเก...

 • 76 Saul meets Jesus.jpg
  เซาโล (หรือเปาโล) ศัตรูผู้เกรี้ยวกราดของเหล่าสาวกของพระเยซู ได้เผชิญหน้ากับพระเยซู ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า จากนั้น ด้วยการสนับสนุนจากผู้เชื่อคนอื่นๆ ท่านได้กลายมาเป็นผู้เชื่อด้...

 • 83 God’s armour.jpg
  จดหมายของเปาโลไม่ได้เขียนขึ้นแบบไร้เป้าหมาย แต่เขียนอย่างเจาะจงถึงคริสตจักรที่ท่านรักและรู้จักเป็นอย่างดี จดหมายส่วนใหญ่เขียนเพื่อต่อต้านคำสอนเท็จ เพื่อหนุนใจผู้เชื่อใหม่ หรือเพื่อ...

 • 89 God’s Word.jpg
  ในทุกมิติของชีวิต ผู้นำ คือคนที่สร้างความแตกต่าง ในขณะที่คริสตจักรกำลังเติบโต ผู้นำที่ดีถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ คริสตจักรต้องการผู้นำที่ทำให้มั่นใจได้ว่าคริสตจักรกำลังดำเนินไปอย่าง...

 • 92 A new person.jpg
  บทกลอนแห่งความรักของเปาโลใน 1 โครินธ์ 13 ตอบคำถามที่ว่า: “ความรักคืออะไร?” จากนั้นได้แสดงให้เห็นว่าการทำตามแบบนี้คือวิธีที่ดีที่สุด ในฐานะผู้ที่ถูกรัก ผู้เชื่อจะต้องเป็นผู้ที่สำแดง...

 • 98 illu Seite 122.jpg
  ยอห์นอยู่ระหว่างการถูกเนรเทศไปที่เกาะปัทมอส ในขณะที่เขากำลังนมัสการพระเจ้า เขาได้รับการสำแดงครั้งใหม่ของพระเยซู ผู้ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในอดีต และพระองค์จะมาพิพากษาในอนาคต ยอห์นไ...