เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของคริสตธรรมสัมพันธ์

คริสตธรรมสัมพันธ์เป็นองค์การสากลที่ไม่ขึ้นกับกลุ่มนิกายใด (inter-denominational) แต่ทำงานร่วมกับคริสตจักรในการนำพระวจนะของพระเจ้าไปสู่เด็ก เยาวชนและครอบครัวของเขา รวมทั้งส่งเสริมให้พี่น้องคริสเตียนอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำ วิธีการดำเนินการในแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และทรัพยากรในประเทศนั้นๆ

ปี ค.ศ. 1867 คริสเตียนกลุ่มหนึ่งในประเทศอังกฤษเริ่มประกาศพระกิตติคคุณกับเด็กๆที่ติดตามพ่อแม่ไปพักร้อนตามชายหาด และผลจากการประกาศ ทำให้มีเด็กเป็นจำนวนมากกลับใจรับเชื่อพระเจ้า ต่อมามีกลุ่มผู้ริเริ่มปรับปรุงการนมัสการในโบสถ์ให้เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของเด็ก จนเกิดงานมิชชั่นพิเศษสำหรับเด็กซึ่งมีชื่อว่า Children Special Service Mission ครูสอนรวีวารศึกษาผู้หนึ่งมีความห่วงใยจิตวิญญาณของเด็กที่บังเกิดใหม่และต้องไปดำเนินชีวิตตามปกติ ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงดำริให้มีการจัดพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งเพื่อช่วยให้เด็กเหล่านั้น ได้ติดตามพระเจ้าทุกวันโดยการอ่านพระคัมภีร์ ด้วยความเข้าใจ และในปี ค.ศ.1879 ก็ได้รวมงานทั้งสองเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ "คริสตธรรมสัมพันธ์" (Scripture Union) ผู้ก่อตั้งองค์กรคือ อี.เจ. เอช. แน็ช (E.J.H. Nash) ได้รับการทรงเรียกให้อยู่เป็นโสด เพื่อทุ่มเทในการเป็นผู้เลี้ยง ให้คำปรึกษาและอยู่เบื้องหลังคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่อยู่หลายท่านในยุคนี้เช่น จอห์น สต๊อท (Rev. John Stott) ไมเคิล กรีน (Michael Green) ดิ๊ก ลูคัส (Dick Lucus) จอห์น พอลล็อค(John Pollock) ฯลฯ ปัจจุบัน คริสตธรรมสัมพันธ์ทำพันธกิจอยู่กว่า 130 ประเทศทั่วโลก

 

คณะกรรมการคริสตธรรมสัมพันธ์ 2014-2015

ประธาน
ผู้ปกครอง บุหงา กรวินัย

รองประธาน
ผู้ปกครอง วิวัฒน์ เวทยานุกูล

เลขานุการ/เหรัญญิก
คุณ มาลาศรี วังชนะจิตชน

คณะกรรมการ
ศาสนาจารย์ วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล
ศาสนาจารย์ ชำนาญ แสงฉาย
ศาสนาจารย์ ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
อาจารย์ สมศักดิ์ ปัดทพัด
ผู้ปกครอง ปรีชา วิชัยดิษฐ์
คุณ สุกัญญา เอื้อชูชัย

ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์