ติดต่อเรา

คริสตธรรมสัมพันธ์ประเทศไทย
เลขาธิการ : ผู้ปกครอง วิวัฒน์ เวทยานุกูล (รักษาการ)
ที่อยู่ : 274 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-236-5598 
081-837-9985 (บุหงา), 089-124-5600 (มาลาศรี), 081-928-6938 (วิวัฒน์)
E-mail: ScriptureUnionThailand@gmail.com

 

Scripture Union Thailand
General Secretary : Elder Wiwat Vetayanukul (Acting)
Address: 274 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel/Fax : 02-236-5598 
081-837-9985 (Bu-nga), 089-124-5600 (Malasri), 081-928-6938 (Wiwat)
E-mail: ScriptureUnionThailand@gmail.com

Contact Form