โค้ชพระคัมภีร์ทำอะไรบ้าง?

บทบาทของโค้ชพระคัมภีร์คืออะไร?

ลองเลือกดูระหว่างการเป็นเพื่อน เป็นผู้นำ ผู้กำกับ ผู้ฟัง ผู้ให้กำลังใจ ครู กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ให้กำลังและความมั่นคง พี่เลี้ยง โค้ช ผู้ให้รางวัลและล่ามภาษาโลก ใช่แล้ว เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์กับเด็ก เราอาจต้องเป็นทั้งหมดนี่และมากกว่านี้อีก แต่อย่ากังวลไป ถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า เราก็น่าจะเป็นทุกอย่างที่กล่าวมานี้อยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว!

ใน Big Bible Challenge บทบาทของโค้ชพระคัมภีร์คือ 

• อ่านพระธรรมตอนที่เลือกมาด้วยกันกับเด็ก

• แบ่งปันประสบการณ์ร่วมจากพระเจ้าที่ได้รับผ่านการอ่านพระธรรมตอนนั้น

• มองหาความเกี่ยวข้องกันระหว่างเนื้อหาในพระคัมภีร์กับประสบการณ์ชีวิต

• พร้อมศึกษาเพิ่มเติมหรือพูดคุยตามหัวข้อ คำสอนและคำถามที่อาจเกิดขึ้น

• ตั้งใจติดต่อกับเด็กเป็นประจำ

• พร้อมให้การสนับสนุนและกำลังใจเมื่อเด็กต้องการ

• หนุนใจให้เด็กอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำจนเป็นนิสัย

• เปิดกว้าง เปิดเผย ไม่เสแสร้ง ไม่โกหก

• บอกกล่าวและให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดที่ทำได้ 

ในระหว่างนี้ โค้ชพระคัมภีร์อาจพบว่าตัวเอง:

• ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นการส่วนตัวจากสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เห็นในพระคัมภีร์

• พัฒนาความรักและความยำเกรงพระวจนะที่ยืนยาวตลอดชีวิต

• พัฒนาความสามารถในการทำความเข้าใจพระคัมภีร์ในแบบคนที่เติบโตในความเชื่อแล้ว

จำไว้ว่า ทัศนคติที่เด็กมีต่อพระคัมภีร์ไม่ได้มาจากการถูกสอน แต่มาจากการเห็นและทำตาม

ในช่วงที่เด็กและผู้ใหญ่ใช้เวลาด้วยกัน สิ่งสำคัญคือ คนที่เด็กอยู่ด้วยต้องดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ "...ไม่ว่าจะพูดหรืออบรมมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถสื่อสารกับเด็กได้ว่าพระคัมภีร์จำเป็นกับชีวิต ถ้าชีวิตของเราไม่ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านพระคัมภีร์" (จาก The Adventure Begins, Terry Clutterham, Scripture Union 1996.)

การได้เป็นโค้ชพระคัมภีร์สำหรับผู้อ่านตัวน้อยเป็นสิทธิพิเศษ! และเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโต เมื่อเรากับเด็กค้นสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวด้วยกัน และได้ช่วยเด็กทำความเข้าใจและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน! "เหล็ก​ลับ​เหล็ก​ให้​คม​ได้​ฉัน​ใด คน​หนึ่ง​ก็​ลับ​เพื่อน​ของ​ตน​ให้​เฉียบ​แหลม​ได้​ฉันนั้น" (สุภาษิต 27:17)

WHAT IS THE ROLE OF A BIBLE COACH?

Choose from friend, leader, guide, director, listener, encourager, teacher, arbiter, advisor, counsellor, provider of energy and security, mentor, coach, rewarder and global interpreter. Yes, we probably need to be all these and more when we read the Bible with children. But don’t worry – if we are living God’s Word ourselves, we shall probably be most of them without really trying!

In the Big Bible Challenge, the role of the Bible Coach is to:

• read the same Bible readings at the same time as the child

• share joint encounters with God through the Bible readings

• explore connections between the Bible text and life experiences

• be available to explore and discuss themes, teaching and questions as they arise

• be committed to regular contact with the child

• be available to provide support and encouragement, when required

• encourage the child to establish a regular Bible reading habit

• be open, be vulnerable, be authentic, be honest

• inform and involve the child’s parents or other caregivers as much as you can (if you are not in that role with the child yourself).

Along the way and through this process, Bible Coaches may discover that they are:

• transformed personally by what God reveals in the Bible

• developing a lifelong love and respect for God’s Word

• developing their own capacity to handle the Bible in a mature way.

Remember, our children’s attitude to the Bible is caught, not taught.

In the time that an adult and child spend together, the most important factor is that the message of the Bible is being lived out by the person the child is with ‘… No amount of talking or training will communicate that the Bible is totally relevant if our own lives don’t match up with what God says through the Bible.’ (From The Adventure Begins, Terry Clutterham, Scripture Union 1996.)

What a privilege to be a Bible Coach for a young reader! And what a growing experience as, together, you dig into what the Bible says and help guide a child in their understanding and application of the Scriptures into everyday life! ‘Just as iron sharpens iron, friends sharpen the minds of each other’ (Proverbs 27:17 CEV).

คำแนะนำ 10 ข้อ

1. กำหนดตารางเวลาและวิธีการสื่อสารที่คุณกับเด็กอยากใช้ร่วมกัน เด็กๆ ส่วนใหญ่ก็ยุ่งกับหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างอยู่แล้ว เคารพกับข้อจำกัดด้านเวลาของพวกเขา ถ้าคุณรู้ล่วงหน้าว่าจะใช้เวลาตามนัดไม่ได้ ให้แจ้งเด็กล่วงหน้าและนัดเวลาใหม่

2. ตอบอย่างซื่อสัตย์ (ตามความเหมาะสมของอายุ) แทนที่จะตอบ "ตามตำรา" และพร้อมจะเล่าทั้งเรื่องความล้มเหลวและประสบความสำเร็จ ถ้าตอบคำถามใดไม่ได้ สามารถให้เวลาตัวเองกลับไปคิดได้และบอกเด็กว่าจะกลับมาตอบวันหลัง หรือยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้าจะมาลองหาคำตอบด้วยกัน

3. สนใจเด็กอย่างจริงใจ ถามว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และหนุนใจ ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตตามความเชื่อ พร้อมกับเล่าเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

4. อธิษฐานเผื่อเด็กของคุณเป็นประจำ

5. ให้กำลังใจและความมั่นใจ แสดงให้เด็กรู้ว่าคุณตั้งหน้าตั้งตารอการได้ใช้เวลาคุยกัน 

6. Maintain a sense of anticipation with your child that you are looking at a special book in which you expect to come face-to-face with God. Encourage an attitude of discovery – looking for God on every page.

7. Help your child to see their own life story as part of the vast epic of God’s Word, as you show the reality of God at work in their life. Always be prepared to relate stories from your own life that reveal how God is at work in the lives of his followers.

8. Wherever possible, ask your child what difference their discoveries might make to their lives. While we cannot dictate the difference it might make, we can suggest aspects of their lives that might be affected.

9. Do not expect every conversation to end in your child’s values and lifestyle being turned upside down. God does demand change through the Bible, and we must not underestimate a child’s ability to live a thrillingly radical Christian life; but change and growth are normally slow.

10. Be open to the possibility that the ‘coaching’ relationship may continue beyond the Big Bible Challenge.

Ten top tips

1. It will be helpful to work out with your child the best regular time and method for conversations to happen. Many children are already busy young people who are juggling a number of commitments. Be sensitive to their time constraints. If you know ahead of time that you will be unavailable at your prearranged time, give your child advance notice and reschedule.

2. Give honest (age-appropriate) answers rather than ‘perfect’ answers and be willing to share failures as well as successes. If you have difficulty thinking of an answer to their question, it is OK to give yourself some thinking time and tell them you will get back to them; or, even better, see if you can work out the answer together.

3. Take a genuine interest in the child, asking about what is happening in their world and cheering them on in their own faith journey, while sharing regular experiences from your own life.

4. Pray regularly for your child.

5. Be encouraging and affirming. Let your child know that you look forward to your conversations together.

6. Maintain a sense of anticipation with your child that you are looking at a special book in which you expect to come face-to-face with God. Encourage an attitude of discovery – looking for God on every page.

7. Help your child to see their own life story as part of the vast epic of God’s Word, as you show the reality of God at work in their life. Always be prepared to relate stories from your own life that reveal how God is at work in the lives of his followers.

8. Wherever possible, ask your child what difference their discoveries might make to their lives. While we cannot dictate the difference it might make, we can suggest aspects of their lives that might be affected.

9. Do not expect every conversation to end in your child’s values and lifestyle being turned upside down. God does demand change through the Bible, and we must not underestimate a child’s ability to live a thrillingly radical Christian life; but change and growth are normally slow.

10. Be open to the possibility that the ‘coaching’ relationship may continue beyond the Big Bible Challenge.