ความท้าทาย 11 พระเยซู พระบุตรของพระเจ้า

ในที่สุดหลังจากเกือบ 2,000 ปี พันธสัญญาที่มอบให้แก่อัมบราฮัมได้ถูกทำให้สมบูรณ์โดยการประสูติของพระเยซู พระธรรมลูกาเป็นพระธรรมที่มีรายละเอียดในการเล่าเรื่อง ส่วนพระธรรมยอห์นเป็นการเล่าเรื่องในเชิงศาสนศาสตร์ ซึ่งทั้งสองพระธรรมได้บรรยายถึงการประสูติของพระเยซูในบริบทของพระคัมภีร์เดิม การใช้แนวความคิดและภาษาจากปรัชญากรีกของยอห์นและการผนวกคำอธิษฐานของซีโมนโดยลูกานั้นได้ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นของทุกคน จากนักเขียนทั้งสองคนนี้(และรวมถึงมัทธิว)เราเห็นภาพพระเยซูเป็นพระวาทะนิรันดร์ มีลักษณะความเป็นพระเจ้าและทรงเป็นบุตรมนุษย์อย่างแท้จริงของนางมารีย์- พระองค์เป็นพระวาทะที่บังเกิดเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายมาจากอาดัม (ลูกา 3:23-38)


นางเอลีซาเบธและนางมารีย์เป็นหญิงที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้เป็นพิเศษเพื่อมาเป็นแม่ของยอห์นและพระเยซู แม้ว่าจะไม่เข้าใจมากนักว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านพ้นอย่างไร แต่พวกนางกลับถวายตัวเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ การประสูติของพระเยซูเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญมากในประวัติศาสตร์แต่เกิดขึ้นในคอกม้าที่ที่แสนธรรมดา กลุ่มคนกลุ่มแรกที่พบพระองค์คือคนเลี้ยงแกะและถึงแม้ว่าในเวลานั้นพระองค์ทรงเป็นเพียงทารกแต่ชีวิตของพวกเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะการพบเจอพระองค์


ยอห์นผู้ให้บัพติศมามีความคล้ายคลึงกับผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิม ท่านได้เชื่อมช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เดิมและเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ใหม่และการกระทำของท่านเป็นดั่งคำพยากรณ์ที่มีไว้ ว่าจะมีผู้เตรียมทางให้พระเยซูมาก่อนตามพันธสัญญา (ลูกา 3:4-6) การรับบัพติศมาและการถูกทดลองของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไป ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปและมีความอ่อนแอทางเนื้อหนัง การต่อสู้กับมารที่ได้เริ่มต้นนั้น จะดำเนินต่อไปในอีกหลายรูปแบบตลอดทั้งชีวิตของพระเยซู


เชื่อมโยง: เรื่องราวทั้งห้าในความท้าทายนี้

เราอจากทั้ง 5 เรื่องในการท้าทายที่ 11 นี้ แยกเป็น2ตอน คือ การประสูติของพระเยซู และ การเริ่มต้นพันธกิจขอพระองค์ เมื่อพระองค์และยอห์นผู้เป็นญาติ อายุได้ประมาณ 30 ปี จากภาพประกอบในหนังสือ Big Bible Challenge หน้า 69 และ 70 ได้แยกช่วงเวลาสองช่วง ด้วยแม่น้ำ คือช่วงประสูติของพระเยซูและช่วงชีวิตตอนโตของพระองค์


สามเรื่องแรก

เรื่องที่สำคัญจากหนังสือ Big Bible Challenge คือการประสูติของพระเยซู ควรเริ่มจากเรื่องนี้ และตามด้วยการแนะนำพระเยซูโดยยอห์น และในพระธรรมลูกา เรื่องการปรากฏตัวของทูตสวรรค์ ต่อมารีย์ เพื่อบอกเรื่องเด็กในครรภ์ของเธอ

หรือเริ่มต้นอ่านเรื่อง การปรากฏของทูตสวรรค์ต่อนางมารีย์ คนเลี้ยงแกะเข้าเฝ้าพระกุมาร และต่อด้วย ผู้ประกาศยอห์น เริ่มพันธกิจเพื่อเตรียมทางให้พระเยซู

หรือเรียงแต่ละเรื่องตามลำดับ ตามหัวข้อที่แสดงในความท้าทาย 11 

ไม่ว่าคุณจะเรียงลำดับอย่างไร คุณมีสามารถที่จะคิดว่า เกิดอะไรขึ้นบ้าง และมีความหมายอย่างไรในเหตุการณ์นั้นๆ อย่าคิดมากกับรายละเอียดบางตอนที่ไม่เข้าใจ เช่นเรื่องความวิเศษที่พระเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ พระเยซูคือใคร คำถามสำคัญนี้ คุณจะค้นหาคำตอบต่อไปในบทนี้ และบทต่อไปอีกสองสามบท


เรื่องที่สี่และห้า

เวลาสามสิบปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว เรื่องในส่วนที่สองเป็นเรื่องราวของยอห์น ในการเตรียมผู้คน เพื่อการมาของพระเยซู และเรื่องราวการเตรียมพร้อมของพระเยซูโดยการรับบัพติศมา การอธิษฐาน การอดอาหารเพื่อพันธกิจการประกาศเรื่องราวของพระเจ้า

ทูตสวรรค์และยอห์นประกาศถึงการมาของพระบุตรของพระเจ้า พระเมสิยาห์ ผู้ช่วยคนของพระเจ้าให้รอด พระเยซูกลับมาจากทะเลทรายโดยไม่ได้ตกหลุมกลของมารซาตาน และไม่ได้ทอดทิ้งภารกิจของพระองค์

 


 • 51 One of us.jpg
  ยอห์น 1:14 พระ​วาทะ​ทรง​เกิด​เป็น​มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม​กลาง​เรา เรา​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ คือ พระ​สิริ​ที่​สม​กับ​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระบิดา บริ​บูรณ์​ด้วย​พระ​คุณ​แล...

 • 52.jpg
  ลูกา 1:32"บุตร​นั้น​จะ​เป็น​ใหญ่ และ​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​สูง​สุด องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​จะ​ประ​ทาน​บัล​ลังก์​ของ​ดา​วิด​บรรพ​บุรุษ​ของ​ท่าน​ให้...

 • 53 Good news!.jpg
  ลูกา 2:14 “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น”

 • 54 Get ready.jpg
  ลูกา 3:16ก ยอห์น​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “ข้าพ​เจ้า​ให้​พวก​ท่าน​รับ​บัพ​ติศ​มา​ด้วย​น้ำ แต่​จะ​มี​พระ​องค์​หนึ่ง​เสด็จ​มา ทรง​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​ข้าพ​เจ้า ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​ไม่​คู่​ควร​แม้...

 • 55 Know your enemy.jpg
  มัทธิว 3:17 มี​พระ​สุร​เสียง​ตรัส​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ว่า “ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​บุตร​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​ชอบ​ใจ​ท่าน​มาก”

 

ใคร่ครวญ: ความท้าทายนี้มีความหมายอย่างไรในปัจจุบัน

สิ่งที่ยอห์นสอนมีดังนี้

1. การกลับใจ – หันกลับมาหาพระเจ้า และแสดงให้เห็นในทางปฏิบัติ การพูดว่าขอโทษนั้นไม่พอ: แต่เราจะต้องปฏิเสธ ไม่ทำในสิ่งผิด และเลือกทำในสิ่งที่ดี

2. รับบัพติศมา – แนวคิดของการชำระให้บริสุทธิ์โดยใช้น้ำ คล้ายคลึงกับชาวยิว ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายแห่งการกลับใจอย่างแท้จริง

ปัจจุบันนี้ เด็กๆอาจถามเรื่อง พิธีบัติศมา มากขึ้น ถ้าคุณไม่ใช่พ่อแม่ของเด็ก แต่เด็กๆเหล่านี้อยู่ในครอบครัวแบบอย่างคริสเตียน ควรที่จะให้เด็กๆถามพ่อแม่ของเขา แต่ถ้าเด็กปฏิเสธ และต้องการคำตอบจากคุณ ให้อธิบายว่า คริสเตียนเกือบทั้งหมด ยังถือว่า ศีลบัพติศมา เป็นสัญลักษณ์ถึงการติดตามพระเยซู ถึงแม้จะมีวิธีในการรับบัพติศมาที่แตกต่างก็ตาม คริสตจักร ที่แตกต่างก็มีความแตกต่างกันด้านประเพณีและขั้นตอนการรับบัพติศมา เป็นไปได้ที่คุณและเด็กๆจะมีโอกาศได้อยู่ในช่วงพิธีบัพติศมา และกลับมาพูดคุยกันภายหลังเกี่ยวกับพิธีนี้ ลองเปรียบเทียบพิธีบัพติศมาที่คุณเห็น กับพิธีที่ยอห์นทำ

ในบทแรกของพระกิตติคุณยอห์น มีเรื่องน่าสนใจมากมาย (อย่าแปลกใจถ้าหากเด็กๆรู้สึกเฉยๆ กับบทนี้มากกว่าคุณ!) หัวข้อสำคัญมีดังนี้

• พระวาทะ: พระเจ้าทรงตรัสจึงทำให้โลกเกิดขึ้น เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ตั้งแต่วันแรกของการสร้างโลก

• ความสว่าง: พระเยซูส่องแสงลงมาในความมืดของโลก

• พระเยซูถูกปฏิเสธโดยโลกที่พระองค์สร้าง

• พระเยซูให้การบังเกิดใหม่แก่ผู้เชื่อในพระองค์

• พระเยซูเป็นพระเจ้าและมนุษย์ เมื่อพระองค์ลงมาเป็นมนุษย์ พระองค์ก็ยังคงสภาพพระเจ้า ซึ่งที่ฤทธิ์อำนาจและความเป็นพระเจ้าอยู่ภายใน

 

ไขข้อข้องใจ: คำถามที่เด็กๆ อาจถามเกี่ยวกับความท้าทายนี้

 การเกิดจากหญิงพรหมจรรย์

นางมารีย์ตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าลูกของคุณมีคำถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ให้พูดอย่างระมัดระวังและสัตย์ซื่อ บอกเขาว่า เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องปกติ นางมารีย์ไม่ได้ตั้งครรภ์แบบปกติ ดังนั้น ทารกคนนี้จึงไม่ใช่เด็กธรรมดาทั่วไป นี่เป็นเรื่องลึกลับ เราไม่สามารถเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมด ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมพระเจ้าถึงทรงทำแบบนี้

อย่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย: หนุ่มสาวมากมาย ไม่แม้แต่จะคิดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำ คนหนุ่มสาวเหล่านี้ยอมรับเรื่องการอัศจรรย์ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่

 

 การทดลอง

ก่อนที่พระเยซูจะเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์อย่างเปิดเผย พระองค์เผชิญหน้ากับมารซาตาน เป็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยความสำคัญ

อะไรคือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้: ย้อนนึกถึงสวนเอเดน เมื่อมารซาตานเผชิญหน้ากับมนุษย์ครั้งแรก จนอาดัมล้มลง (ปฐมกาล 3:6) เปาโลได้บอกว่า พระเยซูทรงเป็นอาดัมคนที่ 2 ผู้ที่ไม่ล้มลงในความบาป (โรม 5:12-19) ในการทดลองแต่ละอย่าง พระเยซูทรงชัดเจนว่า พระองค์จะไม่ยอมอุทิศตัวให้กับศัตรู โดยใช้พระวจนะจากพระคัมภีร์ มารซาตานล่อลวงพระเยซูด้วยสิ่งที่มีค่าเพียงชั่วคราว พิเศษ ใหญ่โต และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เมื่อเปรียบเทียบสิ่งเหล่านั้นกับพันธกิจของพระเยซู ที่เริ่มโดย การไม่เป็นที่รู้จัก อยู่ท่ามกลางคนบาป ดูไม่มีฤทธิ์เดช แต่ท้ายที่สุด ก็เพื่ออารณาจักรที่ถาวรซึ่งให้คุณค่ากับความถ่อมใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ใช่ความโลภและเห็นแก่ตัว

 

 


คุย: กับพระเจ้า

สวรรค์เปิดออกเพื่อให้ทูตสวรรค์กาเบรียลลงมาหานางมารีย์ การประกาศของทูตสวรรค์และคำอธิบายของยอห์นเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซู พระองค์ซึ่งเป็นแสงสว่างของโลก ลูกของคุณอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของวันคริสมาสต์ แต่เราควรจะจดจำเรื่องนี้ตอลอดไป ไม่ใช่เพียงแค่บางช่วงของปีเท่านั้น

 

อนุญาติให้เด็กจุดเทียน และในขณะที่เด็กมองเทียนนั้น ให้เขาขอบคุณพระเจ้าที่ส่งพระเยซูลงมาเพื่อเป็นแสงสว่างของโลก ถ้าเด็กเป็นกังวลหรือรู้สึกกลัว ย้ำเขาว่า พระเยซูทรงมาเพื่อให้แสงสว่างท่ามกลางความมืด อธิษฐานเผื่อให้พระเยซูส่องสว่างในชีวิตของเขา

 

(โปรดระมัดระวัง และสอนลูกของคุณให้รู้ถึงกฏความปลอดภัยเบื้องต้น ดับเทียนเมื่อใช้เสร็จ อย่าปล่อยให้มันติดไฟ โดยไม่มีการเฝ้าดู ในกรณีที่ใช้เทียนสำหรับโต๊ะดื่มชา จำไว้ว่า ขี้ผึ้งจะกลายเป็นของเหลวอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากไฟดับไปแล้ว มีความรับผิดชอบเมื่อใช้ไม้ขีดไฟ และอย่าวางมันไปเรื่อยให้คนอื่นต้องตามหา)